maandag 15 mei 2017

Joel Cooper, miniDeze rozetten zijn gevouwen van een blaadje van 5x5 cm, met een raster van 8. Het is een versie van de basket weave, ontworpen door Joel Cooper. De linkse is de voorkant en de rechtse is de achterkant van het model. De linkse vind ik het meest 'bloemig'.

These rosettes are folded from a sheet of 5x5 cm, with a grid of 8. It is a version of the basket weave, designed by Joel Cooper. The one on the left is the front, and the right one is the back of the model. The left one is the most 'flowery' in my opinion.

maandag 1 mei 2017

Kaboutermutsen - Gnome hats

Deze tessellation heb ik gevouwen van een zeshoekig stuk kraftpapier, 70 cm breed, het resultaat is 43.5 cm. De totale vouwtijd was 10 uur, de basis is het spread hexagon patroon. Ik ben gek op herhalende patronen, dit zit er helemaal vol mee. Sommige kaboutermutsen zijn scheef of gekreukeld, net als bij echte kabouters ; ). Hieronder nog een foto met tegenlicht.


I folded this tessellation from a hexagonal piece of kraft paper, 70 cm wide, the result is 43.5 cm. The total folding time was 10 hours, it is based on a spread hexagon pattern. I love repeating patterns, this is full of it. Some gnome hats are skewed or wrinkled, like with real gnomes ; ).
Below is another photo with backlight.
maandag 17 april 2017

Andrea's Rose
Dit is de Andrea's Rose, ontworpen door J.C. Nolan en gevouwen van een stukje Japans papier (18x18 cm). Het resultaat is 9x9 cm. 
This is the Andrea's Rose, designed by J.C. Nolan and folded from a piece of Japanese paper (18x18 cm). The result is 9x9 cm.

dinsdag 4 april 2017

Slijtage - Wear and tear
Dit model, een variatie op de Clover van Fujimoto, is gevouwen van origamipapier van 24 x 24 cm. Het is goed te zien dat het papier minder geschikt is voor dit model, want op sommige plekken zijn de punten wit, dus versleten.

This model, a variation on the Clover by Fujimoto, is folded from origami paper size 24 x 24 cm. It  is clearly visible the paper is less suitable for this model, because the points are white, so the paper is worn in some places.

dinsdag 21 maart 2017

Tijdverdrijf - Pastime


Dit wordt een langer stuk tekst dan normaal, want het is een lang model, 34 cm breed en 145 cm lang. ; ) 

Jaren geleden zag ik op een tentoonstelling in Apeldoorn een tessellation gemaakt door Jean Claude Correia, gevouwen van een groot stuk papier. Dat vond ik vreselijk fascinerend en er was weer een actie die ik aan mijn takenlijst kon toevoegen.

Op een bepaald moment kreeg ik het idee voor dit vouwwerk. Toen ik begon met vouwen had ik geen idee wat met het eindproduct te doen en of ik daar plaats voor had. Zo sterk is mijn drang om iets te ondernemen en te maken. Ik wil weten hoe het wordt.

Ik ben begonnen met een rol kraftpapier van 50 cm breed en 300 cm lang. Voor ik ga vouwen moet ik eerst een aanpak bedenken. Het gaat hier letterlijk om ‘hoe pak ik het papier vast’. Mijn tafel is iets meer dan een meter lang, hoe vouw ik een rol papier van 3 meter? In ieder geval moet alles van tafel!

Het raster met gelijkzijdige driehoekjes heb ik er eerst ingevouwen. Dit gaat zonder gradenboog of andere meetmiddelen, maar met referentiepunten en – lijnen. Aan het eind van de rol kwamen er toch fouten in het raster. Dit papier is nu proef voor andere experimenten.

De tweede rol papier ging al beter, toch kwamen er aan het eind onregelmatigheden in. De vouwen die evenwijdig hoorden te zijn, liepen aan het eind van het papier uiteen. Dus heb ik ongeveer een halve meter van het papier afgesneden. Voor het volgende project heb ik een aantal verbeterpunten: meer referentiepunten gebruiken, beginnen met een grof raster en dat later onderverdelen. Misschien later meer hierover.  
Helaas heeft de Hema geen gekleurd kraftpapier meer, wel bruin. Dat is eigenlijk een schijtkleur, geen mooie kleur voor een origami tessellation met ster- en bloempatronen. Na het vouwen van het raster heb ik het papier geverfd met acrylverf, niet mijn lievelingswerk. Maar het ziet er beter uit dan het bruine papier. Het lijkt wel wat op een van kleur verschoten spijkerbroek.
Ik heb ook nog ge√ęxperimenteerd met een rol bakpapier, maar daar kun je slecht neutrale vouwen in maken. Wel jammer, want het papier is tenminste wit van kleur. Ook kaftpapier heb ik geprobeerd, maar dat is niet sterk genoeg.

Over een periode van 10 dagen heb ik 21 uur aan het project gewerkt, mislukkingen niet meegerekend. De helft van de tijd was nodig voor het vouwen van het raster, de rest voor het maken van de patronen.  
Met het eindproduct ben ik tevreden. Ik heb ervaren hoe het is om een lang stuk papier te vouwen en heb een decoratief ding voor aan de muur.

This is a longer piece of text than normal because it is a long model, 34 cm wide and 145 cm long. ; )

Years ago I saw at an exhibition in Apeldoorn a tessellation made by Jean Claude Correia, folded from a large piece of paper. I thought that was terribly fascinating and I had one action to add to my to-do list.

At one point I got the idea for this fold. When I started folding I had no idea what to do with the final product and if I had a place for it. So strong is my urge to do something and to make something. I want to know the result.

I started with a roll of kraft paper 50 cm wide and 300 cm long. Before I fold I must think of how to manage the project. This is literally 'how do I manage the paper’. My table is just over a meter long, how to fold a paper roll of 3 meters? In any case, no stuff on the table!

First I folded the grid with equilateral triangles. This went without a protractor or other instruments, but with reference point and - lines. At the end of the roll the grid went wrong. This paper is now material for other experiments.

The second roll of paper went better, yet there were irregularities in the end. The folds which should be parallel, got divergent. So I cut off about half a meter from the paper. For the next project, I have a number of improvements: more reference points, starting with a wider grid and subdivide later. Maybe more on this later.

Unfortunately, the Hema  shop has no colored kraft paper anymore, only brown. That is actually a shit color, no beautiful color for an origami tessellation with star and flower patterns. After folding the grid, I dyed the paper with acrylic paint, not my favorite thing to do. But it looks better than the brown paper. It looks a bit like a color faded jeans.
I also experimented with a roll of parchment paper, but it is hard to make neutral folds in. Too bad, because the paper is at least white.  I also tried wrapping paper, but that is not strong enough.

Over a period of 10 days I have been working on the project for 21 hours, without counting time for the failures. Half of the time was needed for the folding the grid, the rest for creating the patterns.


I am satisfied with the end product. I have experienced what it is to fold a long piece of paper and have a decorative thing on the wall.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...